Tsunami Memorial, Nam Khem, July 2006001.jpg

01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg